توجیه پذیری باگاس

زمین وجه مشترک همه ماست - وندل بری نقش ها و مسئولیت های خرد و